Publiczna usługa doręczeń w zaufanych listach

Obserawatorium.biz proponuje, aby niekwalifikowana publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego została wpisana na zaufane listy. Wpisanie usługi Poczty Polskiej pozwoli na powszechną rozpoznawalność tej usługi i zwiększy bezpieczeństwo transakcji.

 

Czym są zaufane listy?
Zaufane listy/listy TSL zapewniają rozpoznawanie kwalifikowanych usług zaufania w Europie. Każdy kraj Unii Europejskiej prowadzi zaufaną listę, która zawiera informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania oraz świadczonych przez nich usług zaufania. Listy te prowadzone są zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu eIDAS.

W Polsce za publikację listy odpowiada Narodowe Centrum Certyfikacji NBP.

 

Niekwalifikowane usługi zaufania na listach TSL
Państwa członkowskie mogą ująć w zaufanych listach informacje na temat dostawców niekwalifikowanych usług zaufania wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich niekwalifikowanych usług zaufania. W liście wskazuje się wyraźnie, którzy dostawcy usług zaufania nie są dostawcami kwalifikowanymi oraz które świadczone przez nich usługi zaufania nie są kwalifikowane.

 

Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego to usługi zaufania
Wprowadzony ustawą o doręczeniach elektronicznych krajowy system doręczeń będzie funkcjonował w oparciu o publiczną i kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Te kwalifikowane zostaną umieszczone na zaufanych listach i dzięki temu każdy dowód wysłania i doręczenia będzie rozpoznawany i wiarygodny na poziomie całej Unii Europejskiej. Kwalifikowane usługi zaufania będą łączyły się z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia wszędzie tam, gdzie doręczane będą dokumenty w kontaktach z administracją publiczną. Oznacza to, że publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie bardzo istotnym elementem funkcjonującego w Polsce systemu, a korzystanie z niej powinno wiązać się z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa.

 

Znaczenie publicznych doręczeń elektronicznych
Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która będzie świadczona przez Pocztę Polską (czyli operatora wyznaczonego) także powinna być powszechnie rozpoznawana. Przede wszystkim na dowodach z tej usługi będą opierali zaufanie kwalifikowani dostawcy podłączeni do krajowego systemu doręczeń elektronicznych, a dowody te powinny być powszechnie rozpoznawane. Przepisy implementujące rozporządzenie eIDAS pozwalają na wpisanie na zaufane listy tych usług niekwalifikowanych, których powszechna rozpoznawalność ma znaczenie dla funkcjonowania rynku usług kwalifikowanych. Krajowy system doręczeń wymaga współistnienia i wzajemnego rozpoznawania kwalifikowanych i niekwalifikowanych usług.

 

Wpis na zaufaną listę (TSL)
O wpisie na Polską zaufaną listę decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji, co powinno zostać poprzedzone wpisaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na listę niekwalifikowanych usług zaufania. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z kalendarzem wdrażania ustawy już pierwszego lipca wejdzie ona w życie, a pierwsze podmioty rządowe mają korzystać z usługi już od pierwszego października.

 

Rozpoznawanie usług zaufania a usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Usługi zaufania generują publicznie rozpoznawalne dowody takie jak certyfikaty podpisu i pieczęci elektronicznej, znaczniki czasu. Rejestrowane doręczenie elektroniczne dla każdej przesyłki wystawia odpowiednio dowody wysłania i otrzymania. Wszystkie dowody z rejestrowanego doręczenia są opatrywane pieczęcią elektroniczną dostawcy usługi zaufania oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu. Dostawcy usług zaufania aby wystawić dowody, wydać certyfikaty lub znaczki czasu posługują się własnymi podpisami i pieczęciami, które także są weryfikowane certyfikatami. Te certyfikaty umieszcza się na zaufanych listach. Dzięki temu każda aplikacja obsługująca europejskie zaufane listy zgodnie z rozporządzeniem eIDAS rozpozna je i pokaże jako wiarygodne. Dzięki zaufanymi listom w aplikacjach do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych podpisy weryfikowane kwalifikowanymi certyfikatami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej są rozpoznawane i weryfikowane jako prawidłowe.

 

Więcej informacji o publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego znajdziesz w naszych artykułach:

 

Data publikacji: 11.05.2021

Powiązane