Kalendarz wdrażania ustawy o doręczeniach elektronicznych

Doręczenia elektroniczne  mają wprowadzić zmianę jakościową w usługach podmiotów publicznych. Ustawa określająca sposób funkcjonowania e-doręczeń weszła w życie 5 października 2021 r. Obecnie trwa proces wdrażania niezbędnej infrastruktury. 

W dniu 12 grudnia 2023 Sejm przyjął nowelizację ustawy zmieniającą terminy obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Ostateczne terminy określa stosownym komunikatem Minister właściwy ds. informatyzacji zgodnie z Art. 155 Ustawy 

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy oraz ogłoszonymi do tej pory komunikatami z dnia 23 maja, 22 listopada, 21 grudnia 2023 wskazane podmioty będą zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń zgodnie z poniższym zestawieniem.   

 

Sprawdź nasze szkolenie z doręczeń elektronicznych

 

Lista podmiotów publicznych – kiedy e-Doręczenie i usługa hybrydowa będą wprowadzone?  

Jednostki, które są zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowejpodlegają poniższemu harmonogramowi. 

   

1 Października 2024 r.– dokładny termin określony zostanie w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji. 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją Termin wejścia obowiązku dla stosowania e-Doręczeń nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. 

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy   
 • Organy władzy publicznej inne niż wymienione w (ust.1.) punkcie 1., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy   
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   
 • Narodowy Fundusz Zdrowia   
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych   
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe (wyjątek: Usługa hybrydowa od 1 października 2029 r.)   

Od 1 stycznia 2025 r. :   

 • Podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione    

Od 1 października 2029 r. :   

 •  Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna   

 

Lista podmiotów niepublicznych – od kiedy obowiązek stosowania e-Doręczeń dla przedsiębiorców i obywateli  

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych maja określone grupy podmiotów niepublicznych zgodnie z listą poniżej. Należy wskazać, że podmioty niepubliczne w tym obywatele mają możliwość złożenia wniosku o  adres do doręczeń elektronicznych od 5 października 2021 roku, wraz z wejściem w życie ustawy. Stosowanie e-Doręczeń przez obywateli jest dobrowolne.

   

Kalendarz:  

1 Października 2024 r.– dokładny termin określony zostanie w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji. 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją Termin obowiązku dla stosowania e-Doręczeń nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.   

 • zawody zaufania publicznego w szczególności:   
 • adwokat wykonujący zawód,   
 • radca prawny wykonujący zawód;   
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;   
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;   
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;   
 • notariusz wykonujący zawód;   
 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.   
 • nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS;   

Od 01 Stycznia 2025 r.   

 • Nowe podmioty wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  

Od 1 Stycznia 2025 r. – dokładny termin następuje jest uzależniony od terminu, który zostanie określony w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji.

Zgodnie art. 155 ust.12 ustawy o doręczeniach elektronicznych termin dla podmiotów wpisanych do KRS następuje 90 dni od terminu wskazanego w komunikacie.

 • Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na dzień 30.09.2024 r.  

Od 1 Lipca 2025 r.   

 • Podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 31.12.2024 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę.  

Od 30 września 2026 r.   

 • Podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 31.12.2024 r.

Przepisy przejściowe z ustawy o doręczeniach elektronicznych – rezygnacja z ePUAP 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych określa również przepisy przejściowe i dostosowujące, które dotyczą m.in. zastąpienia ePUAP przez e-Doręczenia:    

 • Art. 147.    
 1. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.  
 • Art. 148.    
 1. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r. 

 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1  minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.  

 

Harmonogram związany z działalnością operatora wyznaczonego   

W ustawie wskazuje się warunki, które musi spełniać operator wyznaczony, odpowiedzialny za obsługę publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Na ten moment wyznaczonym operatorem jest Poczta Polska, przy czym w art. 149. można znaleźć informację o tym, że obowiązki operatora wyznaczonego mogą zostać przeniesione na inny podmiot do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku:  

 • uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków świadczenia publicznej usługi hybrydowej, lub    

 • rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 – minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej może powierzyć świadczenie tych usług innemu podmiotowi nie dłużej niż na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., biorąc pod uwagę sprawną realizację publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.   

Więcej informacji o e-Doręczeniu można uzyskać poprzez udział w szkoleniach z doręczeń elektronicznych lub znaleźć w naszych raportach:  

 

Sprawdź nasze szkolenie z doręczeń elektronicznych

 

Aktualizacja publikacji: 3.01.2024

Powiązane