Kalendarz wdrażania ustawy o doręczeniach elektronicznych

Doręczenia elektroniczne mają wprowadzić zmianę jakościową w usługach podmiotów publicznych. Ustawa określająca sposób funkcjonowania e-doręczeń weszła w życie 5 października 2021 r. Proces wdrażania niezbędnej infrastruktury nastąpi później, przy czym wszystkie terminy zostaną określone stosownym komunikatem, lecz nie później niż 1 stycznia 2024.

 

Sprawdź nasze szkolenie z doręczeń elektronicznych

Lista podmiotów publicznych – kiedy e-Doręczenie i usługa hybrydowa będą wprowadzone? 

Jednostki, które są zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej po aktualizacji z dnia 27 maja 2022 r. podlegają poniższemu harmonogramowi:

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r.
 • Organy władzy publicznej inne niż wymienione w (ust.1.) punkcie 1., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r. 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r. 
 • Narodowy Fundusz Zdrowia – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r. 
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r.; hybrydowa – 1 października 2029 r. 
 • Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna – 1 października 2029 r. 
 • Podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione – od 1 stycznia 2025 r. 

 

Kalendarz wdrażania e-Doręczeń i usługi hybrydowej w administracji publicznejZobowiązanie stosowania przepisów ustawy po aktualizacji z dnia 27 maja 2022 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi : 
Jednostka/organ rejestrowanego doręczenia elektronicznego hybrydowej 
Organy administracji rządowejod dnia określonego w komunikacieod dnia określonego w komunikacie
Inne organy władzy publicznejod dnia określonego w komunikacieod dnia określonego w komunikacie
ZUS,KRUS, NFZod dnia określonego w komunikacieod dnia określonego w komunikacie
Agencje, instytucje, fundusze, PAN, instytucje kulutry od dnia określonego w komunikacieod dnia określonego w komunikacie
Samorządod dnia określonego w komunikacieod 1 .10. 2029 r.
Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna od 1 .10. 2029 r.od 1 .10. 2029 r.
Inne podmioty publiczneod 1 .10. 2029 r.od 1 .10. 2029 r.

 

Już od 5 października 2021 roku, wraz z wejściem w życie ustawy, pojawi się możliwość złożenia wniosku o adres do doręczeń elektronicznych. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych będą mieli:

 • notariusz, radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, a także nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS – od dnia określonego w komunikacie lecz nie później niż 1 stycznia 2024 r.;
 • przedsiębiorcy rejestrowani w KRS i CEIDG – zgodnie z poniższą tabelą.

 

Kalendarz wdrażania e-Doręczeń dla podmiotów niepublicznych Zobowiązanie stosowania przepisów ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi po aktualizacji z dnia 27 maja 2022 r. jest następujący:
Jednostka/organ ObowiązekData
Podmioty niepubliczne, które są wpisane do KRS w rejestrze przedsiębiorców przed 5 lipca 2022 Posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.90 dni od  dnia określonego w komunikacie
Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po dniu 31 stycznia 2023 Przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, albo przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.Z chwilą aktywacji adresu do doręczeń
Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do CEIDG do dnia 31 stycznia 2023 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu Przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego; albo przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych; albo wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.Z chwilą aktywacji adresu do doręczeń
Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do CEIDG (z wyłączeniem podmiotów: wyżej)Uzyskanie wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do Bazy Adresów Elektronicznych.do 30 września 2026 r.

 

Przepisy przejściowe z ustawy o doręczeniach elektronicznych – rezygnacja z ePUAP

Ustawa o doręczeniach elektronicznych określa również przepisy przejściowe i dostosowujące, które dotyczą m.in. zastąpienia ePUAP przez e-Doręczenia: 

 • Art. 147. 
 1. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r. 
 • Art. 148. 
 1. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.

 

Harmonogram związany z działalnością operatora wyznaczonego

W ustawie wskazuje się warunki, które musi spełniać operator wyznaczony, odpowiedzialny za obsługę publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Na ten moment wyznaczonym operatorem jest Poczta Polska, przy czym w art. 149. można znaleźć informację o tym, że obowiązki operatora wyznaczonego mogą zostać przeniesione na inny podmiot do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku: 

 • uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków świadczenia publicznej usługi hybrydowej, lub  
 • rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 – minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej może powierzyć świadczenie tych usług innemu podmiotowi nie dłużej niż na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., biorąc pod uwagę sprawną realizację publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. 

 

Istotnym dla podmiotów administracji publicznej i przyszłych użytkowników e-Doręczenia jest to, że w art. 150. wskazuje się, że operator wyznaczony musi przekazać Prezesowi UKE projekty: 

 • cennika do dnia  5 sierpnia 2021 r., 
 • regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej do 30 kwietnia 2021 r.

 

Więcej informacji o e-Doręczeniu można uzyskać poprzez udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych lub znaleźć w naszych raportach: 

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdź szkolenie z doręczeń elektronicznych

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Aktualizacja publikacji: 17.11.2022

Powiązane