Ustawa o doręczeniach elektronicznych – cele i ważne pojęcia

Ustawa o doręczeniach elektronicznych określa sposób funkcjonowania elektronicznej korespondencji rejestrowanej, która ma stać się docelowym sposobem kontaktu z administracją publiczną. Lektura ustawy pozwala na poznanie terminologii, która będzie niezbędna do korzystania z e-Doręczeń

 

Cele projektu i skuteczne doręczenia 

Doręczenia elektroniczne są szybsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż ich tradycyjny odpowiednik, więc ich wprowadzenie umożliwia wystąpienie realnej zmiany jakościowej w usługach publicznych. Docelowo mają one być główną formą kontaktu z administracją publiczną. Podmioty publiczne będą zobowiązane zapewnić przedsiębiorcom i osobom fizycznym posiadającym adres do doręczeń wymianę korespondencji elektronicznej, która jest przyjazna i bezpieczna, skuteczna (równoważna z listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), niezawodna (świadczona przez osobę trzecią) i zgodna z rozporządzeniem eIDAS.  

 

Ważne pojęcia w ustawie o doręczeniu elektronicznym 

W zależności od określonych w ustawie warunków doręczanie korespondencji odbywać się będzie poprzez: 

  • Publiczną usługę hybrydową, która pozwala na odbieranie czy wysyłanie listów tradycyjnych. Przesyłka będzie musiała przejść przez proces przekształcenia jej z wersji elektronicznej na papierową (w przypadku, gdy do odbiorcy ma zostać dostarczona papierowa wersja) lub z papierowej na elektroniczną (gdy nadawca wysyła papierową wersję). Za przekształcenie odpowiedzialny będzie operator wyznaczony, gdy nadawcą będzie podmiot publiczny.  
  • Usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którą jest publiczna lub kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego opisana w rozporządzeniu eIDAS. 
  • Operator Wyznaczony – realizujący Publiczną usługę hybrydową i Publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Podmiot wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Do 31 grudnia 2025 r funkcję tę pełni Poczta Polska. 

 

Usługi te będą świadczone przy użyciu odpowiednich narzędzi: 

  • Adresów do doręczeń elektronicznych, które nadawane są na wniosek użytkownika publicznej lub kwalifikowanej usługi doręczeń elektronicznych i znajdują się w Bazie Adresów Elektronicznych, a ich główną funkcją jest jednoznaczne zidentyfikowanie nadawcy i adresata przesyłki elektronicznej. Podmioty publiczne i przedsiębiorcy będą zobowiązani do posiadania takiego adresu. Przedsiębiorcy i obywatele mają dowolność w wyborze dostawcy pomiędzy operatorem wyznaczonym i kwalifikowanymi dostawcami. 
  • Skrzynki doręczeń, która pozwala na przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych elektronicznych, a więc przesyłek funkcjonujących w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Skrzynka doręczeń będzie tworzona po złożeniu wniosku przez dany podmiot.

 

Skuteczne doręczenie przez publiczną i kwalifikowaną usługę doręczenia elektronicznego i publiczną usługę hybrydową 

Poprzez publiczną i kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego dostarczana będzie korespondencja, która wymaga uzyskania potwierdzenia jej nadania i odbioru. Podmiot publiczny w celach korespondencyjnych korzystać będzie z adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do Bazy Adresów Elektronicznych. Ustawa o doręczeniu elektronicznym zakłada doręczenia przesyłki poprzez publiczną usługę hybrydową w przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia jej na adres do doręczeń elektronicznych lub gdy osoba, która posiada adres do doręczeń elektronicznych jest pozbawiona wolności.  

 

Doręczenie elektroniczne i zmiany w innych aktach prawnych (KPA i KPC)

Oczywistym następstwem wejścia w życie ustawy o doręczeniu elektronicznym będzie konieczność zmiany m.in. kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany będą prowadziły do dostosowania przepisów w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z e-Doręczenia w administracji publicznej jako docelowej formy kontaktu. Rozpowszechnienie doręczenia elektronicznego wpłynie nie tylko na KPA, ale również na kodeks postępowania cywilnego (KPC). 

 

Więcej informacji o e-Doręczeniu można uzyskać poprzez udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych lub znaleźć w naszych raportach: 

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdź szkolenie z doręczeń elektronicznych

——————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Data aktualizacji publikacji: 28.02.2023

Powiązane