Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?

Już od października 2021 roku zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych będzie można wysyłać i odbierać elektroniczne listy polecone. W tym celu ustawodawca wprowadził pojęcie adresu do doręczeń elektronicznych, którego celem jest zapewnienie jednoznacznego wskazania nadawcy oraz adresata w procesie przekazywania elektronicznych przesyłek. 

 

Adres do doręczeń elektronicznych – podstawowe informacje 

Adres do doręczeń elektronicznych to rodzaj adresu, którego istotą będzie identyfikacja nadawcy oraz adresata przesyłek obsługiwanych w ramach publicznej, kwalifikowanej oraz hybrydowej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

W ramach krajowego systemu e-Doręczeń, organem odpowiedzialnym za utworzenie adresu do doręczeń jest minister właściwy do spraw informatyzacji, który musi zapewnić jego unikalność oraz jednoznaczne przypisanie do danego podmiotu:  

  • podmiotu publicznego – np. adres utworzony dla urzędu gminy; 
  • podmiotu niepublicznego – adres utworzony dla adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza, jak również przedsiębiorcy znajdującego się w rejestrze KRS oraz CEIDG; 
  • osoby fizycznej.

 

W jaki sposób będzie tworzony adres i gdzie będzie przechowywany? 

Minister ds. informatyzacji będzie nadawał adresy do doręczeń w kilku trybach: 

  • na podstawie wniosku wprost od zainteresowanej osoby;
  • automatycznie np. w przypadku podmiotów publicznych oraz niepublicznych wpisanych do rejestru KRS oraz CEIDG;
  • za pomocą kwalifikowanej usługi, która będzie obsługiwała podmiot niepubliczny, w tym osoby fizyczne. 

Minister będzie prowadził Bazę Adresów Elektronicznych, która będzie miała charakter rejestru publicznego przechowującego dane o podmiotach, dla których został utworzony adres do doręczeń.  

Adres do doręczeń elektronicznych nadany jednemu podmiotowi, nie może zostać przypisany innemu podmiotowi, nawet w sytuacji, gdy ten pierwszy przestał używać adresu do doręczeń elektronicznych. 

 

Jak długo ważny jest wpis adresu do Bazy Adresów Elektronicznych? 

Wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do Bazy Adresów Elektronicznych dokonuje się na okres 3 lat w przypadku osób fizycznych. Przedłużenie wpisu na okres kolejnych 3 lat przez posiadacza adresu do doręczeń elektronicznych następuje poprzez złożenie oświadczenia woli z wykorzystaniem planowanej usługi online udostępnionej przez właściwego ministra. 

W przypadku adresu utworzonego dla podmiotów wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności zawodowej adres jest utworzony na czas wykonywania działalności czy też zawodu

Dla pozostałych podmiotów, w szczególności podmiotów publicznych – wpisu dokonuje się bezterminowo

 

Ile adresów do doręczeń mogę utworzyć? 

Co do zasady do bazy adresów elektronicznych wpisuje się tylko jeden adres dla jednego podmiotu. Są pewne wyjątki od tej zasady. Na przykład dla osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz adwokatów lub radców prawnych dopuszcza się utworzenie i wpisanie do bazy dodatkowego adresu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej bądź wykonywania zawodu albo czynności służbowych. 

 

Czy adres do doręczeń elektronicznych to adres e-mail? 

Adres do doręczeń to nie adres mailowy, ponieważ ten nie zapewnia jednoznacznej identyfikacji konkretnej osoby fizycznej czy prawnej. Na podstawie adresu do doręczeń elektronicznych będzie możliwe ustalenie do kogo i za pomocą jakiej usługi doręczeń elektronicznych ma trafić przesyłka. W szczególności mowa tutaj o nadawaniu przesyłek do podmiotów publicznych (wyszukiwanie adresu konkretnego urzędu). Dodatkowo podmioty publiczne będą miały możliwość znajdowania adresu do doręczeń elektronicznych na podstawie danych identyfikacyjnych, np. PESEL czy NIP, tak aby zapewnić komunikację z osobami fizycznymi. 

 

Obsługa adresu do doręczeń przez dostawcę usługi RDE 

Adres do doręczeń elektronicznych utworzony na wniosek bądź automatycznie będzie obsługiwany przez dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dostawca może świadczyć usługę publiczną (świadczona przez Pocztę Polską) bądź usługę kwalifikowaną (inni dostawcy komercyjni). Wszystkie podmioty publiczne z mocy ustawy o doręczeniu elektronicznym będą obsługiwane przez publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Podmioty niepubliczne, w tym osoby fizyczne będą mogły zdecydować z której usługi chcą skorzystać – publicznej czy kwalifikowanej. Należy przez to rozumieć dowolność podmiotu niepublicznego w zakresie przenoszenia adresu do innego dostawcy w celu jego obsługi. 

 

Czy możliwe będzie połączenie adresu do doręczeń elektronicznych z adresem e-mail? 

Na dostawcy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie ciążył obowiązek zidentyfikowania i uwierzytelnienia nadawcy oraz odbiorcy przesyłki. W zależności od dostępnych wariantów usługi, nie wyklucza się, aby klient usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego otrzymywał korespondencję przesyłek rejestrowanych bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail. Może to być także skrzynka kontaktowa w banku, interfejs operatora telekomunikacyjnego czy innego dostawcy oferującego interfejs do odbierania oraz wysyłania przesyłek. Istotne jest tylko, aby dostawca usługi potrafił wskazać, iż pod podanym adresem e-mail jest przypisany rzeczywisty podmiot posługujący się danym adresem do doręczeń elektronicznych. 

 

Więcej informacji o e-Doręczeniu można uzyskać poprzez udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych lub znaleźć w naszych raportach: 

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdź szkolenie z doręczeń elektronicznych

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Data publikacji: 7.01.2021

Powiązane