Co to jest elektroniczny znacznik czasu i do czego służy?

W przypadku zwykłych dokumentów, gdy chcemy potwierdzić czas ich podpisania, wystarczy wpisana na nich data lub wizyta u notariusza. W niektórych sytuacjach, dokumenty elektroniczne również wymagają takiego potwierdzenia, jednak tutaj potrzebne jest kolejne e-rozwiązanie – znakowanie czasem.

 

Dowiedz się więcej o podpisie elektronicznym

 

Po co mi znakowanie czasem?
Znakowanie czasem może okazać się przydatne, w sytuacji, w której musimy udowodnić, że dany dokument istniał i był podpisany przed konkretnym czasem. Pomaga to zapobiegać manipulacji treścią dokumentu i czasem złożenia podpisu, jest więc swego rodzaju zabezpieczeniem przed oszustwami.

Jak działa elektroniczny znacznik czasu?
Znacznik czasu jest trwale dołączonym do danego dokumentu elementem, który może wiarygodnie potwierdzić dokładny czas znakowania. Jest też uzupełnieniem podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, ponieważ zapewnia dowody na to, że podpis czy złożenie pieczęci odbyło się przed konkretnym czasem, a dokument nie został zmieniony.

Znakowanie czasem podpisu elektronicznego
Znakowanie czasem może zostać użyte także w procesie podpisu elektronicznego. Osoba podpisująca, w momencie podpisania dodatkowo znakuje dokument czasem. Aplikacje do weryfikacji podpisu prezentują czas znakowania jako moment złożenia podpisu, a dodatkowo umieszczony kwalifikowany znacznik czasu pozwala na prawidłową weryfikację podpisu elektronicznego nawet po wygaśnięciu lub unieważnieniu certyfikatu podpisu elektronicznego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wykorzystania znakowania czasem w firmie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą konsultingową.

Definicja z eIDAS
Rola i specyfikacja, a także dokładne omówienie pojęcia znajdują się w rozporządzeniu eIDAS, które odpowiada za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

„Elektroniczny znacznik czasu” oznacza dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie. [eIDAS art.3]

Kwalifikowane znakowanie czasem
Tylko kwalifikowani dostawcy* usług zaufania mogą świadczyć usługę kwalifikowanego znakowania czasem. Taka usługa zapewnia możliwość użycia znakowania czasem jako ważnego dowodu w postępowaniu sądowym stanowi także datę pewną. W przypadku zwykłego znakowania czasem, użycie go jako dowodu nie może być kwestionowane tylko ze względu na to, że nie określa się go kwalifikowanym.

*Kwalifikowani dostawcy usług zaufania to dostawcy, którzy podlegają szczególnym wymaganiom i audytom a ich usługi mają takie same skutki prawne we wszystkich krajach europejskich.

 

WAŻNE
Kwalifikowany znacznik czasu oparty jest na uniwersalnym źródle czasu, w Polsce koordynowanym przez Główny Urząd Miar. Pewność czasu jest synchronizowana, a więc w różnych miejscach na świecie, będzie on poprawnie interpretowany.

 

Data publikacji: 9.09.2020