Pytania i odpowiedzi w zakresie identyfikacji elektronicznej dla Europejczyków

Komisja Europejska opublikowała pytania i odpowiedzi dotyczące Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości i identyfikacji elektronicznej Europejczyków. W załączeniu publikujemy wykonane przez naszych ekspertów tłumaczenie tego opracowania.

Źródło: ec.europa.eu

 

Co to jest identyfikacja cyfrowa? – najważniejsze informacje o identyfikacji elektronicznej Europejczyków
Identyfikacja pozwala nam udowodnić, kim jesteśmy. Dlatego na co dzień mamy paszporty i dowody osobiste. Cyfrowa identyfikacja pomaga nam zaoszczędzić czas i uprościć interakcje. Różni dostawcy prywatni i publiczni oferują obecnie środki identyfikacji cyfrowej, umożliwiające użytkownikom na przykład dostęp do różnych usług publicznych online lub korzystanie z bankowości internetowej. Tożsamości cyfrowe oferują różne stopnie wiarygodności i bezpieczeństwa. Duże platformy umożliwiają swoim użytkownikom logowanie się do różnych usług online, począwszy od zakupów internetowych po czytanie wiadomości. Te logowania nie dają użytkownikom pełnej kontroli nad tym, jakie dane udostępniają, aby identyfikować się przed innymi usługami online.

Czym jest Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości?
Wielu obywateli już korzysta z cyfrowych portfeli na swoich smartfonach do przechowywania kart pokładowych podczas podróży lub do przechowywania wirtualnych kart bankowych w celu wygodnej płatności. Zgodnie z nowymi przepisami Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej będą dostępne dla każdego. Są to osobiste portfele cyfrowe zainstalowane na urządzeniach mobilnych i umożliwiające identyfikację elektroniczną Europejczyków, przechowywanie i zarządzanie danymi dotyczącymi ich tożsamości oraz innymi oficjalnymi dokumentami w postaci elektronicznej. W szczególności takimi dokumentami mogą być prawo jazdy, recepty lekarskie lub kwalifikacje edukacyjne. Dzięki portfelowi obywatele będą mogli w razie potrzeby uwierzytelnić się i udowodnić swoją tożsamość, aby uzyskać dostęp do usług online, udostępniać dokumenty cyfrowe lub po prostu udowodnić określony atrybut osobisty, taki jak wiek, bez ujawniania swojej tożsamości lub innych danych osobowych. Obywatele przez cały czas będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi.

Co identyfikacja cyfrowa zmieni dla Europejczyków?
Głównym nowym elementem jest to, że każdy będzie miał prawo do posiadania wprowadzonego przez nowelizację rozporządzenia eIDAS Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który będzie akceptowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ale jednocześnie nie będzie żadnych zobowiązań dla użytkowników do korzystania z portfela. Użytkownicy będą mogli kontrolować, jakie dane osobowe chcą udostępniać wykorzystywanym przez siebie usługom online. Usługi publiczne i niektóre usługi prywatne będą zobowiązane do uznania europejskiej tożsamości cyfrowej, a zastosowane zabezpieczenia sprawią, że dla wszystkich prywatnych dostawców usług dodatkową zaletą będzie uznawanie jej w przypadku usług wymagających silnego uwierzytelniania, co stwarza nowe możliwości biznesowe.

Co mogę zrobić dzięki nowej identyfikacji elektronicznej dla Europejczyków?
Możesz z niego korzystać, aby uzyskać dostęp zarówno do publicznych, jak i prywatnych usług online w UE, w szczególności tych wymagających silnego uwierzytelniania użytkownika. Przykładami może być dostęp do konta bankowego lub ubieganie się o pożyczkę, składanie deklaracji podatkowych, zapisanie się na uniwersytet w kraju ojczystym lub za granicą i wiele innych rzeczy, które robisz za pomocą zwykłych środków identyfikacji.

W jakim celu mogę używać tożsamości cyfrowej?

Oto kilka przykładów, w jaki sposób nowe rozwiązanie może być używane po jego wprowadzeniu: 

 1. Użyj europejskiej tożsamości cyfrowej:  
 • Piotr zainstalował osobisty portfel cyfrowy na swoim telefonie komórkowym. 
 • Portfel został dostarczony przez jego kraj ojczysty, a procedura jego wydania zapewnia, że portfel został mu osobiście wydany.  
 • Cyfrowy portfel Piotra pozwala mu pobierać, przechowywać i wykorzystywać podstawowe dane osobowe, prawo jazdy, dyplom i kartę bankową, którą nosił jako fizyczne karty w swoim fizycznym portfelu. 

 

      2. Udowodnij swój wiek:  

 • Maria stoi w kolejce do klubu nocnego, a ochroniarz przy drzwiach prosi o jej dowód tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości.  
 • Maria zamiast pokazywać swój fizyczny dowód osobisty, używa identyfikacji elektronicznej dla Europejczyków na swoim telefonie.  
 • Ochroniarz może sprawdzić, czy Maria jest pełnoletnia, ponieważ może ona użyć swojego portfela z tożsamością cyfrową, aby potwierdzić swój wiek bez pokazywania żadnych innych danych osobowych, w tym daty urodzenia. 

 

     3. Wypożyczenie samochodu na lotnisku:  

 • Sara stoi w kolejce do wypożyczalni samochodów na lotnisku.  
 • Musi poczekać, aż wypożyczalnia samochodów zeskanuje kopię paszportu lub dowodu osobistego, prawa jazdy, karty kredytowej i podpisze wszystkie dokumenty.  
 • Dzięki cyfrowej tożsamości można to zrobić bez konieczności czekania w kolejce, nawet wcześniej. 
 • Sara będzie mogła udać się na parking, odebrać samochód i pojechać do swojego hotelu. Wypożyczalnia samochodów może dać jej kluczyk na parkingu lub umożliwić uruchomienie samochodu przez telefon komórkowy wprost na podstawie portfela cyfrowej tożsamości. 

 

     4. Zidentyfikuj się do usługi online, aby udowodnić, kim jesteś:  

 • Kurt przeniósł się do nowego kraju do pracy.  
 • Musi zarejestrować się jako rezydent w nowym kraju i może w tym celu użyć swojego Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości.  
 • Kurt może również użyć swojego portfela, aby udowodnić swoją tożsamość w różnych usługach internetowych w swoim nowym kraju zamieszkania, na przykład otworzyć konto bankowe, kupić kartę SIM do telefonu komórkowego lub wykupić bilet na transport publiczny. 

 

Jaka jest wartość dodana nowej identyfikacji elektronicznej Europejczyków?
Portfele europejskiej tożsamości cyfrowej zostaną zbudowane na podstawie zaufanych tożsamości cyfrowych i usługi identyfikacji elektronicznej dostarczonych dotychczas i rozwijanych przez państwa członkowskie. Wprowadzenie portfela poprawi skuteczność identyfikacji elektronicznej, rozszerzy korzyści dla sektora prywatnego i zaoferuje osobiste portfele cyfrowe, które są bezpieczne, bezpłatne, wygodne w użyciu i chronią dane osobowe.

W przypadku tej inicjatywy Komisja opiera się na istniejących transgranicznych ramach prawnych dotyczących zaufanych tożsamości cyfrowych, europejskiej inicjatywie w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS).

Przyjęte w 2014 r. rozporządzenie eIDAS stanowi podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i wydawania certyfikatów uwierzytelnienia stron internetowych w UE. Rozporządzenie eIDAS nie nakłada jednak na państwa członkowskie żadnego obowiązku zapewnienia swoim obywatelom i przedsiębiorstwom systemu identyfikacji cyfrowej umożliwiającego bezpieczny dostęp do usług publicznych lub zapewnienia korzystania z nich ponad granicami UE. Nie zawiera również przepisów dotyczących korzystania z takiej identyfikacji w przypadku usług prywatnych lub urządzeń mobilnych. Prowadzi to do rozbieżności między krajami członkowskim Unii Europejskiej.

Niektóre kraje oferują swoim obywatelom system identyfikacji elektronicznej, podczas gdy inne nie, a jeśli tak, to nie wszystkie te systemy mogą być używane w wymiarze transgranicznym. Obecnie 19 zgłoszonych systemów identyfikacji elektronicznej jest używanych przez 14 państw członkowskich, obejmujących prawie 60 procent populacji UE-27, ale absorpcja jest niska, ich stosowanie jest uciążliwe, a przypadki biznesowe są ograniczone.

Pandemia koronawirusa i przejście na korzystanie z usług cyfrowych pokazały, że ma to są ograniczenia, które należy pilnie rozwiązać.

Co stanie się z moim istniejącym eID? Czy muszę przejść kolejny proces rejestracji?
Nie. Nowe rozwiązanie będzie opierać się na systemach krajowych, które już istnieją w niektórych państwach członkowskich. Dziś nie każda osoba mieszkająca w UE ma dostęp do cyfrowej identyfikacji.

Jak mogę uzyskać Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej?
Państwa członkowskie zaoferują portfel swoim obywatelom i rezydentom na szczeblu krajowym. Każdy będzie mógł pobrać, zainstalować i korzystać z europejskiej tożsamości cyfrowej na swoim osobistym smartfonie lub urządzeniu.

W jaki sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo, prywatność i ochrona danych osobowych?
Propozycja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa rozwiązania. Komisja zaproponuje i uzgodni z państwami członkowskimi normy, specyfikacje techniczne i aspekty operacyjne, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w portfelach państw członkowskich. Państwa członkowskie będą testować i certyfikować swoje portfele, aby upewnić się, że spełniają wymagania bezpieczeństwa. Wszelkie dane osobowe będą udostępniane online tylko wtedy, gdy obywatel zdecyduje się udostępnić te informacje.

Czy Komisja zapewni unikalną europejską tożsamość cyfrową, która zastąpi krajowe tożsamości cyfrowe?
Nie. Nie taki jest cel rozporządzenia. Tożsamości cyfrowe będą nadal zapewniane przez państwa członkowskie. Ramy europejskiej tożsamości cyfrowej opierają się na tej podstawie i rozszerzają funkcje i użyteczność krajowych dowodów elektronicznych za pomocą osobistego portfela cyfrowego.

W jaki sposób zapewniona zostanie interoperacyjność systemów, tak aby działały w różnych państwach członkowskich?
Komisja zaproponuje normy, specyfikacje techniczne i aspekty operacyjne państw członkowskich i uzgodni je z nimi w drodze aktu wykonawczego.

Od kiedy będzie można korzystać z europejskiej tożsamości cyfrowej?
Państwa członkowskie powinny wydać nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej rok po wejściu w życie tego nowego rozporządzenia.

Jaki jest cel wspólnego zestawu narzędzi zaproponowanego wraz z europejskimi ramami tożsamości cyfrowej?
Pandemia koronawirusa zwiększyła zapotrzebowanie na skuteczne i przyjazne dla użytkownika usługi cyfrowe w całej UE. Nie ma czasu do stracenia. Istotne jest, aby państwa członkowskie niezwłocznie rozpoczęły współpracę z Komisją i sektorem prywatnym w celu przygotowania wdrożenia europejskich ram tożsamości cyfrowej. Od pierwszego dnia przyjęcia wniosku przez Komisję zorganizowana zostanie ścisła współpraca w celu omówienia wdrożenia technicznego i określenia wspólnych standardów.

Jaki jest harmonogram opracowania, przyjęcia i wdrożenia zestawu narzędzi?
Niezwłocznie rozpoczną się prace mające na celu uzgodnienie dalszych działań z państwami członkowskimi. Celem jest, aby do września 2022 r. państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, uzgodniły zestaw narzędzi w celu wdrożenia europejskich ram tożsamości cyfrowej, a Komisja opublikowała zestaw w październiku 2022 r. Po uzgodnieniu ram technicznych można rozpocząć testowanie w projektach pilotażowych.

 

Data publikacji: 7.06.2021

Powiązane