Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości o krok bliżej

Parlament Europejski przyjął decyzję, która jest kolejnym krokiem do wprowadzenia przepisów nowelizujących rozporządzenie UE nr 910/2014 sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). 

Nowelizacja eIDAS procedowana jest w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej. Oznacza to, że do jej uchwalenia przez Parlament Europejski wymagane jest porozumienie Parlamentu oraz Rady Unii Europejskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy w/w instytucjami uruchamiana jest procedura pojednawcza (zwana również trójdialogiem albo rozmowami międzyinstytucjonalnymi). Oczywiście obie instytucje muszą formalnie wyrazić gotowość do udziału w tych rozmowach. W rozmowach biorą również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. 

 
W obrębie Parlamentu prace nad nowelizacją eIDAS powierzono Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), która uzgodniony wewnętrznie tekst nowelizacji przedstawiła do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu.  

Podczas sesji plenarnej odbywającej się 13-16 marca bieżącego roku Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), centroprawicowa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, zakwestionowała jednak mandat negocjacyjny Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) i w związku z tym wywołała głosowanie plenarne 16 marca 2023 r.  

Parlament Europejski podczas głosowania w dniu 16 marca 2023 r. potwierdził jednak zdecydowaną większością głosów swoje poparcie dla europejskiej tożsamości cyfrowej co oznacza, że teraz można rozpocząć negocjacje w ramach trójdialogu (w formule komitetu pojednawczego). 

W czerwcu 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała aktualizację rozporządzenia eIDAS z 2014 roku. Nowelizacja, popularnie zwana eIDAS 2.0, opiera się na pierwotnym rozporządzeniu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i niezawodności usług identyfikacji i zaufania, aby zapewnić spójne wdrożenie rozporządzenia we wszystkich krajach członkowskich, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

U podstaw rozporządzenia eIDAS leży koncepcja cyfrowego portfela. Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EDIW) to aplikacja mobilna lub usługa w chmurze, która umożliwia wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom UE przechowywanie oraz udostępnianie swoich dokumentów tożsamości i poświadczeń w usługach publicznych i prywatnych. 

 

 

Data publikacji: 17.03.2023

Powiązane