Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania informacji przez Obserwatorium.biz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. A. Mickiewicza 10, (dalej: „Obserwatorium.biz” lub „Spółka”).

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Obserwatorium.biz, polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. A. Mickiewicza 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000546490, NIP: 7792428710, REGON: 360917490, kapitał zakładowy w wysokości: 5 800,00 złotych.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10/2, 60-834 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@obserwatorium.biz.
 3. Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawie ochrony danych, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10/2, 60-834 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@obserwatorium.biz.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o wyrażąną zgodę na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi lub w celach marketingowych
  2. art. 6 ust. 1 lit. b, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy lub w związku z jej zawarciem
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają klientom Obserwatorium.biz informacji na temat tworzenia i wdrażania strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej. Realizowane działania wspierają klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego — diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomagają formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim ze zmian technologicznych, wspierają procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT. Spółka realizuje szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Obserwatorium.biz, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Obserwatorium.biz można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://www.obserwatorium.biz.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Obserwatorium.biz kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
 8. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Obserwatorium.biz prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
  1. digitalexperience
  2. omnichannel
  3. eIDAS / PSD2
  4. bezpieczeństwo cyfrowe
  5. branża IT.
 10. Odbiorcami danych także są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przez Obserwatorium.biz przetwarzane do czasu wycofania zgody, załatwienia sprawy wynikającej z korespondencji tradycyjnej lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowylub przezokres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@obserwatorium.biz,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10/2, 60-834 Poznań.
 15. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 16. Obserwatorium.biz może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 18. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.